OPATRENIA VOČI COVID-19

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 052/300920 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia centrálna (ďalej len „HK SBA – C“) vzhľadom na Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pod sp. zn.: OLP/7694/2020, zo dňa 30.09.2020 týkajúceho sa obmedzenia počtu na maximálne 50 prítomných ľudí na hromadnom podujatí športovej povahy od 01.10.2020

Pre mládežnícke súťaže od 01.10.2020 do odvolania platí nasledovný počet prítomných ľudí na zápase: 

  • Družstvo A: 20 členná výprava 
  • Družstvo B: 20 členná výprava 

Maximálne 10 ďalších ľudí podľa pravidiel danej súťaže, pričom vždy povinne prítomní sú vyznačení hrubozapisovateľ, asistent zapisovateľa, časomerač, merač 24, lekár, hlásateľ, štatista, štatista, štatista, kameraman, kameraman, fotograf, hlavný usporiadateľ, utierač palubovky, komisár stretnutia, rozhodca, rozhodca, rozhodca. 

V prípade, ak družstvá budú mať na zápase prítomnú menej člennú výpravu resp. ak na usporiadanie zápasu budú potrebovať väčší počet ľudí ako je uvedené vo výrokovej vete tohto rozhodnutia, tak zostávajúci počet do maximálneho počtu 50 prítomných ľudí na zápase môže Hlavný usporiadateľ:

  • Po tom ako spočíta ľudí obidvoch výprav družstiev a povinne prítomné osoby doplniť divákmi. 
  • Hosťujúce družstvo je povinné minimálne deň pred zápasom nahlásiť počet ľudí jeho výpravy domácemu klubu.

Za dodržanie počtu prítomných ľudí na basketbalovom zápase zodpovedá ,,Hlavný usporiadateľ zápasu,” ktorý bude musieť disponovať okrem zápisu o stretnutí aj zoznamom ďalších ľudí prítomných na zápase pre prípad kontroly zo strany Regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Zoznam ďalších ľudí prítomných na zápase uchová po uskutočnení zápasu usporiadateľský klub. 

Na základe vyššie uvedených skutočností a tiež vzhľadom k záujmu Slovenskej basketbalovej asociácie spočívajúcom v ochrane zdravia ľudí a nebezpečenstve šírenia sa tejto nákazlivej choroby, HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia a zároveň týmto rozhodnutím nariaďujeme aj naďalej dodržiavať manuál opatrení SBA pri organizovaní zápasov v súvislosti so šírením COVID-19 zo dňa 31.08.2020.

Upozorňujeme na povinnosť nosenia rúška v priebehu celého zápasu a dezinfekcie rúk pred vstupom na zápas resp. do vnútorných priestorov športového podujatia.

#spolutozvladneme