PARTNERSKÁ ŠKOLA

Základná škola Saratovská ul. 85, Levice je plnoorganizovaná základná škola, ktorá  sa nachádza  v sídliskovej oblasti Rybníky. Je dostupná mestskou hromadnou dopravou.

Od začiatku svojej existencie bola škola zameraná na vzdelávanie športovo a jazykovo nadaných žiakov (anglický a nemecký jazyk).

Škola je vybavená moderným technickým vybavenim – multimediálna učebňa s interaktívnou tabuľou a dataprojektorom. Na zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacej práce v oblasti informatizácie slúžia dve počítačové učebne.

Na štúdium cudzích jazykov máme vybudované jazykové laboratórium. Jedna učebňa je špeciálne vybavená na účely výučby fyziky, jedna pre chémiu a jedna pre prírodopis, všetky s interaktívnymi tabuľami a dataprojektormi pre názornejšiu demoštráciu pokusov a pozorovaní. Pre predmety Svet práce a Technika máme vybudovanú dielňu a školskú kuchynku. Škola má vlastnú kuchyňu, jedáleň, školskú knižnicu s interaktívnou tabuľou a dataprojektorom, učebňu tradícii levického regiónu, jednu veľkú telocvičňu s palubovkou, elektronickou časomierou a plexisklovými košmi na basketbal a dve malé telocvične.

​Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na štúdium na stredné a odborné školy, ale aj formovať ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Škola je otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti.

WEB: 6zslevice.edupage.org