2% Z DANÍ

TLAČIVÁ NA POUKÁZANIE 2% Z DANE

ÚDAJE O NÁS:

Obchodné meno alebo názov: Školský basketbalový klub JUNIOR Levice
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 31870171

POSTUP:

ZAMESTNANEC:

1. Do 15. februára 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

3. Do 31. marca 2023 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je: Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.

Vyplnené tlačivá môžete odovzdať na daňovom úrade, elektronicky alebo priniesť trénerom a my zabezpečíme doručenie na daňový úrad v Leviciach.

FYZICKÁ OSOBA:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2022 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2023 buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

Vyplnené tlačivá môžete odovzdať na daňovom úrade, elektronicky alebo priniesť trénerom a my zabezpečíme doručenie na daňový úrad v Leviciach.

PRÁVNICKÁ OSOBA:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2022 uplynie 31. marca 2023 a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť. 

Vyplnené tlačivá môžete odovzdať na daňovom úrade, elektronicky alebo priniesť trénerom a my zabezpečíme doručenie na daňový úrad v Leviciach.

AKO DAROVAŤ 3 % Z DANE:

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2022 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.

Vyplnené tlačivá môžete odovzdať na daňovom úrade, elektronicky alebo priniesť trénerom a my zabezpečíme doručenie na daňový úrad v Leviciach.

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE:

ŠBK JUNIOR LEVICE JE MLÁDEŽNÍCKY BASKETBALOVÝ KLUB:

  • Vďaka výbornej práci trénerov má svoju dlhoročnú kvalitu uznávanú po celom Slovensku. V sezóne 2021/2022 trénuje a hrá pod dohľadom skúsených profesionálnych trénerov a učiteľov viac ako 120 detí, vrátane prípravky a predprípravky.
  • Klub má mládežnícke družstvá od najmenších mini basketbalistov až po juniorov.
  • Ako prvý klub na Slovensku sme začali s účasťou, ale aj organizáciou  EYBL (európska mládežnícka liga). V roku 2019 sme súťaž hrali s tromi družstvami a organizovali jeden turnaj v Leviciach. 
  • Organizovali sme v 12/2019 turnaj olympijských nádejí reprezentačných výberov v kategórií kadetov a kadetiek U16 z krajín V4, čo vnímame ako odmenu a ocenenie našej práce na klubovej úrovni.
  • V sezóne 2018/2019 Juniori U19 obhájili Titul Majstrov Slovenska z predošlej sezóny. Navyše titul získali aj kadeti U17. Takéto double v týchto najvyšších mládežníckych kategóriách nebolo na Slovensku viac než 13 rokov. Šesť hráčov bolo súčasťou reprezentačných výberov SVK16, SVK18, SVK U20, niektorí už reprezentovali SVK na ME. 
  • V sezóne 2017/2018 Juniori U19 získali Titul Majstrov Slovenska.  
  • Svoju činnosť klub orientuje aj do oblasti aktívneho zapojenia detí do športovania, preto organizuje počas sezóny pravidelne niekoľko akcií na podporu tohto zámeru akciami ako je Mikuláš s basketbalom, streetball pre všetky vekové kategórie a pod.
  • Náš klub dlhodobo veľmi úzko spolupracuje s VI. Základnou školou, Saratovská 85 v Leviciach. Pre naplnenie našich zámerov v roku 2022 budú potrebné, okrem práce mnohých dobrovoľníkov, aj finančné prostriedky. Preto si Vás dovoľujeme osloviť a požiadať o poukázanie 1,5 % (1,0 %) zo zaplatenej dane Vašej spoločnosti za rok 2021 v prospech nášho klubu.

ĎAKUJEME ZA PODPORU!