2% Z DANÍ

TLAČIVÁ NA POUKÁZANIE 2% Z DANE

ÚDAJE O NÁS:

Obchodné meno alebo názov: Školský basketbalový klub JUNIOR Levice
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 31870171

POSTUP:

ZAMESTNANEC:

1. Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

3. Do 30. apríla 2024 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je: Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.

Vyplnené tlačivá môžete odovzdať na daňovom úrade, elektronicky alebo priniesť trénerom a my zabezpečíme doručenie na daňový úrad v Leviciach.

FYZICKÁ OSOBA:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2023 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2024 buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

Vyplnené tlačivá môžete odovzdať na daňovom úrade, elektronicky alebo priniesť trénerom a my zabezpečíme doručenie na daňový úrad v Leviciach.

PRÁVNICKÁ OSOBA:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2023 uplynie 31. marca 2024 a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť. 

Vyplnené tlačivá môžete odovzdať na daňovom úrade, elektronicky alebo priniesť trénerom a my zabezpečíme doručenie na daňový úrad v Leviciach.

AKO DAROVAŤ 3 % Z DANE:

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2023 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.

Vyplnené tlačivá môžete odovzdať na daňovom úrade, elektronicky alebo priniesť trénerom a my zabezpečíme doručenie na daňový úrad v Leviciach.

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE:

ŠBK JUNIOR LEVICE JE MLÁDEŽNÍCKY BASKETBALOVÝ KLUB:

 • Vďaka výbornej práci trénerov má svoju dlhoročnú kvalitu uznávanú po celom
  Slovensku. V sezóne 2023/2024 trénuje a hrá pod dohľadom skúsených
  profesionálnych trénerov, asistentov trénerov a učiteľov viac ako 100 detí,
  vrátane prípravky a predprípravky.
 • Klub má mládežnícke družstvá, ktoré sú zapojené do mikroligy, mini
  a žiackych súťaží, ligy kadetov, juniorov a mladších mužov (v spolupráci s BK
  Patrioti Levice).
 • Ako prvý klub na Slovensku sme začali s účasťou, ale aj organizáciou  EYBL
  (európska mládežnícka liga). V roku 2019 sme súťaž hrali s tromi družstvami a
  organizovali jeden turnaj v Leviciach. V roku 2022, 2023 i v roku 2024 sme
  organizovali v Leviciach turnaje EYBL v kategórii juniorov.
 • Organizovali sme v 12/2019 turnaj olympijských nádejí reprezentačných
  výberov v kategórií kadetov a kadetiek U16 z krajín V4 a v 08/2021 sme
  spoluorganizovali so Slovenskou basketbalovou asociáciou neoficiálne ME
  v kategórii mužov U18 pod názvom FIBA Challenger. Toto vnímame ako
  odmenu a ocenenie našej práce na klubovej úrovni.
 • V sezónach 2020/21 i 2021/22 juniori sa stali vicemajstrami Slovenska vo
  svojej kategórii a taktiež mladí muži v sezóne 2021/2022.
 • V sezóne 2017/2018 Juniori U19 získali Titul Majstrov Slovenska, ktorý
  v nasledujúcej sezóne 2018/2019 aj obhájili. Navyše titul Majstrov Slovenska
  získali aj kadeti U17. Takéto double v týchto najvyšších mládežníckych
  kategóriách nebolo na Slovensku viac než 13 rokov. Šesť hráčov bolo
  súčasťou reprezentačných výberov SVK16, SVK18, SVK U20, niektorí už
  reprezentovali SVK na ME. 
 • Svoju činnosť klub orientuje aj do oblasti aktívneho zapojenia detí do
  športovania, preto organizuje počas sezóny pravidelne niekoľko akcií na
  podporu tohto zámeru akciami ako je Mikuláš s basketbalom, otvorenie
  sezóny spolu s BK Patrioti Levice pre všetky vekové kategórie a pod.
 • Náš klub dlhodobo veľmi úzko spolupracuje s VI. Základnou školou,
  Saratovská 85 v Leviciach. Pre naplnenie našich zámerov v roku 2023 budú
  potrebné, okrem práce mnohých dobrovoľníkov, aj finančné prostriedky. Preto
  si Vás dovoľujeme osloviť a požiadať o poukázanie 2% (zamestnanci a FO-
  podnikateľ) resp. 1,0 % (PO) zo zaplatenej dane Vašej spoločnosti za rok
  2023 v prospech nášho klubu.

ĎAKUJEME ZA PODPORU!