2% Z DANÍ

TLAČIVÁ NA POUKÁZANIE 2% Z DANE

ÚDAJE O NÁS:

Obchodné meno alebo názov: Školský basketbalový klub JUNIOR Levice
Sídlo: ZŠ, Saratovská 85, 934 05 Levice
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 31870171

POSTUP:

ZAMESTNANEC:

1. Do 15. februára 2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.

3. Do 31. marca 2021 alebo najneskôr do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je

Vyplnené tlačivá môžete odovzdať na daňovom úrade, elektronicky alebo priniesť trénerom a my zabezpečíme doručenie na daňový úrad v Leviciach.

FYZICKÁ OSOBA:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2020  je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2021 buď osobne, poštou na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu alebo elektronicky (dávajte si pozor na to, či sa vás netýka povinná elektronická komunikácia s Finančnou správou SR). V tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

Vyplnené tlačivá môžete odovzdať na daňovom úrade, elektronicky alebo priniesť trénerom a my zabezpečíme doručenie na daňový úrad v Leviciach.

PRÁVNICKÁ OSOBA:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2020 uplynie 31. marca 2021 a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť. 

Vyplnené tlačivá môžete odovzdať na daňovom úrade, elektronicky alebo priniesť trénerom a my zabezpečíme doručenie na daňový úrad v Leviciach.

AKO DAROVAŤ 3 % Z DANE:

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2020 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.

Vyplnené tlačivá môžete odovzdať na daňovom úrade, elektronicky alebo priniesť trénerom a my zabezpečíme doručenie na daňový úrad v Leviciach.

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE:

ŠBK JUNIOR LEVICE JE MLÁDEŽNÍCKY BASKETBALOVÝ KLUB:

  • Vďaka výbornej práci trénerov má svoju dlhoročnú kvalitu uznávanú po celom Slovensku. V sezóne 2020/2021 trénuje a hrá pod dohľadom skúsených profesionálnych trénerov viac ako 120 detí.
  • Klub má pyramídu mládežníckych družstiev zastúpených v celoslovenských súťažiach od najmenších mini basketbalistov až po juniorov.
  • Ako prvý klub na Slovensku sme začali s účasťou, ale aj organizáciou  EYBL (európska mládežnícka liga). V roku 2019 sme súťaž hrali s tromi družstvami a organizovali jeden turnaj v Leviciach. 
  • Organizovali sme v 12/2019 turnaj olympijských nádejí reprezentačných výberov v kategórií kadetov a kadetiek U16 z krajín V4, čo vnímame ako odmenu a ocenenie našej práce na klubovej úrovní.
  • V sezóne 2018/2019 Juniori U19 obhájili Titul Majstrov Slovenska z predošlej sezóny. Navyše titul získali aj kadeti U17. Takéto double v týchto najvyšších mládežníckych kategóriách nebolo na Slovensku viac než 13 rokov. Šesť hráčov je súčasťou reprezentačných výberov SVK16, SVK18, SVK U20, niektorí už reprezentovali SVK na ME. 
  • V sezóne 2017/2018 Juniori U19 získali Titul Majstrov Slovenska z predošlej sezóny.  
  • V sezóne 2016/2017 St. žiaci (ročník nar. 2002) sa stali Vicemajstrami Slovenska. Päť hráčov je súčasťou reprezentačných výberov SVK16, SVK18, niektorí už reprezentovali SVK na ME.
  • Svoju činnosť klub orientuje aj do oblasti aktívneho zapojenia detí do športovania, preto organizuje počas sezóny pravidelne niekoľko akcií na podporu tohto zámeru akciami ako je Mikuláš s basketbalom, streetball pre všetky vekové kategórie a pod.
  • Náš klub dlhodobo veľmi úzko spolupracuje s VI. Základnou školou, Saratovská 85 v Leviciach. Pre naplnenie našich zámerov v roku 2021 budú potrebné, okrem práce mnohých dobrovoľníkov, aj finančné prostriedky. Preto si Vás dovoľujeme osloviť a požiadať o poukázanie 1,5 % (1,0 %) zo zaplatenej dane Vašej spoločnosti za rok 2020 v prospech nášho klubu.

ĎAKUJEME ZA PODPORU!